Apakšprogrammas mērķis:

  • mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

  1. sistemātisku pasākumu ieviešana klimata politikas mērķu sasniegšanai, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā, kā arī uzlabos nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā;
  2. vides stāvokļa uzlabošana piesārņotajās teritorijās un integrētu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana, īstenojot atklātā konkursa projektus, kuru ietvaros tiks veikta sanācija vēsturiski piesārņotās teritorijās un informēta sabiedrība par sanācijas pasākumu ietekmi vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska samazināšanā.
  3. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalsti un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

68 375

166 820

178 919

214 419

279 419

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

98 445

12 099

35 500

65 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

144,0

7,3

19,8

30,3

Atlīdzība, euro

37 194

121 200

120 500

142 500

142 500

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

4

4

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 550

2 525

2 510

2 375

2 375

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

166 820

178 919

12 099

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

166 820

178 919

12 099

Finansējums programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” ieviešanai

166 820

178 919

12 099