Apakšprogrammas mērķis:

  • mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

  1. sistemātisku pasākumu ieviešana klimata politikas mērķu sasniegšanai, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā, kā arī uzlabos nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā;
  2. vides stāvokļa uzlabošana piesārņotajās teritorijās un integrētu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana, īstenojot atklātā konkursa projektus, kuru ietvaros tiks veikta sanācija vēsturiski piesārņotās teritorijās un informēta sabiedrība par sanācijas pasākumu ietekmi vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska samazināšanā.
  3. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalsti un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 539 279

-

166 820

211 919

234 419

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 539 279

166 820

45 099

22 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100.0

-

27,0

10,6

Atlīdzība, euro

199 021

-

121 200

137 500

142 500

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

-

4

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 382

-

2 525

2 292

2 375

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

166 820

166 820

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

166 820

166 820

Finansējums programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)" ieviešanai

-

166 820

166 820