Apakšprogrammas mērķis:

mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

  1. sistemātisku pasākumu ieviešana klimata politikas mērķu sasniegšanai, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās klimata pārmaiņu politikas integrāciju nozaru un reģionālajā politikā, kā arī uzlabos nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā;
  2. vides stāvokļa uzlabošana piesārņotajās teritorijās un integrētu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana, īstenojot atklātā konkursa projektus, kuru ietvaros tiks veikta sanācija vēsturiski piesārņotās teritorijās un informēta sabiedrība par sanācijas pasākumu ietekmi vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska samazināšanā;
  3. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalsti un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

77 755

178 919

244 419

300 419

325 200

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

101 164

65 500

56 000

24 781

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

130,1

36,6

22,9

8,2

Atlīdzība, euro

57 250

120 500

142 500

142 500

170 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

4

5

5

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 590

2 510

2 375

2 375

2 361

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

178 919

244 419

65 500

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

178 919

244 419

65 500

Izdevumi programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” ieviešanai

178 919

244 419

65 500