Apakšprogrammas mērķis:

mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. sistemātisku pasākumu ieviešana klimata politikas mērķu sasniegšanai, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā, kā arī uzlabos nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā;
  2. vides stāvokļa uzlabošana piesārņotajās teritorijās un integrētu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana, īstenojot atklātā konkursa projektus, kuru ietvaros tiks veikta sanācija vēsturiski piesārņotās teritorijās un informēta sabiedrība par sanācijas pasākumu ietekmi vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska samazināšanā;
  3. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalsti un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

117 193

244 419

3 757 395

5 458 556

1 245 329

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

127 226

3 512 976

1 701 161

-4 213 227

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

108,6

1437,3

45,3

-77,2

Atlīdzība, euro

99 750

142 500

206 457

230 380

118 754

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

7

7

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 078

2 375

2 458

2 743

1 979

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

244 419

3 757 395

3 512 976

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

244 419

3 757 395

3 512 976

Izdevumi programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” ieviešanai

244 419

300 419

56 000

Izdevumi projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” ieviešanai

-

837 193

837 193

Izdevumi atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projektu ieviešanai

-

2 619 783

2 619 783