Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

  1. uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošana reģionālā un vietējā līmenī,īstenojot piecus Latvijas plānošanas reģionu iepriekš noteiktos projektus kapacitātes stiprināšanai un uzņēmējdarbības spēju veicināšanai, jauniešu uzņēmējdarbības un darba vietu skaita pieauguma veicināšanai un neliela apjoma grantu shēmu uzņēmējdarbības atbalstam;
  2. atklātā konkursa projektu īstenošana profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības palielināšanai;
  3. publiskās pārvaldes integritātes un uzticamības uzlabošana vietējā līmenī un sociālā iekļaušana, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās pašvaldību sadarbību un labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijā, kā arī vietējo iedzīvotāju un patvēruma meklētāju integrācijas aktivitātes;
  4. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalstīm un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

135 785

136 334

150 795

209 863

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

135 785

549

14 461

59 068

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

0,4

10,6

39,2

Atlīdzība, euro

-

90 700

75 900

90 900

130 900

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

3

3

3

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 519

2 108

2 525

2 727

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

135 785

136 334

549

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

135 785

136 334

549

Finansējums programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” ieviešanai

135 785

136 334

549