Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

  1. uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošana reģionālā un vietējā līmenī,īstenojot piecus Latvijas plānošanas reģionu iepriekš noteiktos projektus kapacitātes stiprināšanai un uzņēmējdarbības spēju veicināšanai, jauniešu uzņēmējdarbības un darba vietu skaita pieauguma veicināšanai un neliela apjoma grantu shēmu uzņēmējdarbības atbalstam;
  2. atklātā konkursa projektu īstenošana profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības palielināšanai;
  3. publiskās pārvaldes integritātes un uzticamības uzlabošana vietējā līmenī un sociālā iekļaušana, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās pašvaldību sadarbību un labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijā, kā arī vietējo iedzīvotāju un patvēruma meklētāju integrācijas aktivitātes;
  4. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalstīm un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

135 785

181 334

180 795

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

135 785

45 549

-539

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

33,5

-0,3

Atlīdzība, euro

-

-

90 700

120 900

120 900

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

3

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 519

2 519

2 519

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

135 785

135 785

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

135 785

135 785

Finansējums programmas "Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā (LV-LOCALDEV)" ieviešanai

-

135 785

135 785