Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

  1. uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošana reģionālā un vietējā līmenī,  īstenojot piecus Latvijas plānošanas reģionu iepriekš noteiktos projektus kapacitātes stiprināšanai un uzņēmējdarbības spēju veicināšanai, jauniešu uzņēmējdarbības un darba vietu skaita pieauguma veicināšanai un neliela apjoma grantu shēmu uzņēmējdarbības atbalstam;
  2. atklātā konkursa projektu īstenošana profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības palielināšanai;
  3. publiskās pārvaldes integritātes un uzticamības uzlabošana vietējā līmenī un sociālā iekļaušana, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās pašvaldību sadarbību un labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijā, kā arī vietējo iedzīvotāju un patvēruma meklētāju integrācijas aktivitātes;
  4. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalstīm un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

38 241

136 334

175 795

234 863

210 200

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

98 093

39 461

59 068

-24 663

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

256,5

28,9

33,6

-10,5

Atlīdzība, euro

23 038

75 900

90 900

130 900

130 900

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

3

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 920

2 108

1 894

2 727

2 727

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

136 334

175 795

39 461

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

136 334

175 795

39 461

Izdevumi programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā (LV-LOCALDEV)” ieviešanai

136 334

175 795

39 461