Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošana reģionālā un vietējā līmenī,  īstenojot piecus Latvijas plānošanas reģionu iepriekš noteiktos projektus kapacitātes stiprināšanai un uzņēmējdarbības spēju veicināšanai, jauniešu uzņēmējdarbības un darba vietu skaita pieauguma veicināšanai un neliela apjoma grantu shēmu uzņēmējdarbības atbalstam;
  2. atklātā konkursa projektu īstenošana profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības palielināšanai;
  3. publiskās pārvaldes integritātes un uzticamības uzlabošana vietējā līmenī un sociālā iekļaušana, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās pašvaldību sadarbību un labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijā, kā arī vietējo iedzīvotāju un patvēruma meklētāju integrācijas aktivitātes;
  4. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalstīm un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

45 689

175 795

2 689 375

2 563 159

909 742

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

130 106

2 513 580

-126 216

-1 653 417

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

284,8

1429,8

-4,7

-64,5

Atlīdzība, euro

36 559

90 900

166 413

166 413

139 656

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

4

5

5

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 047

1 894

2 774

2 774

2 910

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

175 795

2 689 375

2 513 580

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

175 795

2 689 375

2 513 580

Izdevumi programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā (LV-LOCALDEV)” ieviešanai

175 795

234 863

59 068

Izdevumi septiņu iepriekš noteikto projektu ieviešanai

-

2 454 512

2 454 512