Apakšprogrammas mērķis:

  • izveidot multifunkcionālos jauniešu iniciatīvu centrus 26 Latvijas pašvaldībās, kuros ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvājot iespējas brīvā laika lietderīgai izmantošanai, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas iespējas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (t.sk. skolotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas strādā ar jauniešiem) attālos vai mazattīstītos reģionos iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs un jaunatnes darbā, tādējādi palielinot sociāli aktīvo jauniešu skaitu reģionos un jaunatnes darbinieku izpratni par jauniešu iniciatīvu atbalstošu jaunatnes darbu reģionos.

Galvenās aktivitātes:

  1. 26 multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centru izveide, renovācija un rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, kā arī inventāra un aprīkojuma iegāde.
    No programmas sākuma līdz 2015.gada 31.decembrim ir izveidoti 22 multifunkcionālie jauniešu iniciatīvu centri – Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos, Kandavā, Madonā, Pļaviņās, Alūksnē, Dagdā, Gulbenē, Rūjienā, Jelgavā, Kocēnos, Ozolniekos, Salacgrīvā, Talsos, Līvānos, Riebiņos, Aizputē, Rogovkā, Jaunjelgavā un Iecavā.
    Līdz programmas beigām plānots izveidot vēl 4 multifunkcionālos jauniešu iniciatīvu centrus – Balvos, Valkā, Skrundā un Saulkrastos.
  2. apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību materiālu izstrāde.

Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar 26 pašvaldībām.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centru izveide

Renovēti multifunkcionālie centri (skaits)

5

3

1

-

-

Apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību materiālu izstrāde

Apmācības jauniešiem (skaits)

21

18

5

-

-

Apmācības jaunatnes darbiniekiem (skaits)

14

11

-

-

-

Reģionālais forums (skaits)

1

1

-

-

-

Reģionālā konference (skaits)

1

1

-

-

-

Izstrādāti metodiskie materiāli (skaits)

3

1

-

-

-

Nacionālais forums (skaits)

-

1

-

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

449 588

394 672

119 252

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-54 916

-275 420

-119 252

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,2

-69,8

-100,0

×

Atlīdzība, euro

48 470

42 311

14 241

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 020

1 763

593

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

394 672

119 252

-275 420

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

394 672

119 252

-275 420

Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

394 672

119 252

-275 420