Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Ietvarprogrammā.

Galvenās aktivitātes:

  1. ikgadējās iemaksas veikšana Nordplus Ietvarprogrammā, lai nodrošinātu Latvijas izglītības iestāžu, citu institūciju, kuras ir tieši iesaistītas izglītības procesa veidošanā dalību programmā;
  2. līdzdalība atklātos projektu iesniegumu konkursos Nordplus Ietvarprogrammas finansējuma saņemšanai un apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikta iemaksa Nordplus Ietvarprogrammā

Veikta iemaksa Nordplus Ietvarprogrammā

1

1

1

1

1

Īstenots Nordplus Ietvarprogrammas projekts

Īstenoti Nordplus Ietvarprogrammas projekti (skaits)

2

1

-

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

199 577

193 080

201 372

201 372

201 372

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 497

8 292

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,3

4,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

193 080

201 372

8 292

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

193 080

201 372

8 292

Izdevumi ikgadējās iemaksas veikšanai un apstiprināto projektu īstenošanai Nordplus Ietvarprogrammā.

193 080

201 372

8 292