Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt valsts pārvaldē nodarbināto profesionālo pilnveidi, īstenojot Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgu franču valodas apmācību programmu “Valsts frankofonā iniciatīva”.

Galvenās aktivitātes:

  1. franču valodas apmācību programmas ietvaros īstenot grupu nodarbības, sarunvalodas kursu, terminoloģijas kursu, individuālās nodarbības un starptautiski atzītā diploma “Diplôme de français professionnel” (DFP) eksaminācijas organizēšanu.
  2. organizēt tematiskos seminārus un citu pasākumus, lai veicinātu franču valodas apguvi;
  3. nodrošināt apmācību administrēšanu, atskaišu sagatavošanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns1 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgas franču valodas apmācību programmas “Valsts frankofonā iniciatīva” īstenošana

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

224

-

225

225

225

Tematisko nozaru semināru apmeklētāji (skaits)

30

-

10

10

10

Terminoloģijas kursu apmeklētāji (skaits)

11

-

10

10

10

Apmācīti darbinieki sarunvalodas kursos franču valodā (skaits)

20

-

20

20

20

Apmācīti dalībnieki individuālajās nodarbībās (skaits)

7

-

8

8

8

Piezīmes.

1Sadarbības memorands par valstu un iestāžu frankofonajām iniciatīvām (2019.-2022.gadam) tika parakstīts un stājās spēkā 2019.gada 26.jūlijā, līdz ar to finansējums 2019.gadam nebija ieplānots.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

105 983

-

129 825

129 825

129 825

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-105 983

129 825

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-

-

Atlīdzība, euro

27 177

-

37 299

37 299

37 299

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,5

-

1,5

1,5

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 510

-

2 072

2 072

2 072

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

129 825

129 825

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

129 825

129 825

Projekta “Valsts frankofonā iniciatīva” īstenošana

-

129 825

129 825