Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”  Nr.VS/2015/0206.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

Mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu

Projekta ietvaros sniegts elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas un Valmieras pilsētas teritorijā (līgumu skaits)*

-

75

91

-

-

*Ar 2018.gadu rezultatīvais rādītājs “pasākumu skaits” tiek aizstāts ar rezultatīvo rādītāju “līgumu skaits”. Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

521 969

596 327

372 281

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

74 358

-224 046

-372 281

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,2

-37,6

-100,0

×

Atlīdzība, euro*

90 901

53 353

18 925

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,3

2,2

0,6

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 983,8

2 020,9

2 628,5

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 549

-

-

-

-

*Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

596 327

372 281

-224 046

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

596 327

372 281

-224 046

Projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" Nr.VS/2015/0206 īstenošana, tai skaitā 2017.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (320 488 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (275 839 euro) un 2018.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (240 366 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (131 915 euro), (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 2,2 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 0,6 amata vietas)

596 327

372 281

-224 046