Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt sekretariāta “Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. programmu sekretariāta (“branch office”) darbības nodrošināšana, saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus);
 2. projekta “Baltic scope” ietvaros plānotas trīs komponentes – jūras plānošanas koordinācijas mehānisma izveidošana, projekta vadība un administrēšana, saziņa un rezultātu izplatīšana, ietverot šādas darbības:
  • pārrobežu jūras telpiskā plānošana divu pilot-teritoriju ietvaros – “Dienvidzviedrija” un “Latvijas jūra”;
  • organizētas plānotāju darba sanāksmes, starptautiskas nozaru ekspertu grupas;
  •  nodrošināta pilotteritoriju rezultātu sasaiste ar labās prakses piemēriem un noorganizēti projekta publicitātes semināri;
  • nodrošināta efektīva pārrobežu sadarbība starp visām Baltijas jūras reģiona valstīm, par pamatu izmantojot Latvijas un Zviedrijas nacionālo jūras plānojumu izstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

520 081

412 191

506 886

506 886

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-107 890

94 695

0

-506 886

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,7%

23,0%

0,0%

-100,0%

Atlīdzība, euro

297 963

146 869

209 500

209 500

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 131

1 879

1 478

1 478

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

284 395

124 325

191 770

191 770

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

412 191

506 886

94 695

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

412 191

506 886

94 695

Izdevumi  VASAB sekretariāta uzturēšanai

374 600

506 886

132 286

Projekta “Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos” (Baltic SCOPE) ieviešanai. FM 12.05.2015. rīkojums. Nr.198

37 591

-

-37 591