73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma

73.06.00 Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt bēgļu un imigrantu integrāciju vietējā līmenī, veicinot mērķa grupai sniegto pakalpojumu kvalitāti, pašvaldību iesaisti pakalpojumu sniegšanā, kā arī mērķa grupas iesaisti gan pakalpojumu izstrādē, gan integrācijas procesu noteikšanā.

Galvenā aktivitāte:

pieredzes apmaiņas brauciens ar mērķi iegūt pieredzi kā veicināt sociāli ekonomisko iekļaušanu starptautiskās aizsardzības saņēmējiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Iegūta pieredze un zināšanas nacionālās koordinējošās iestādes darbības stiprināšanai

Pieredzes apmaiņas brauciens (skaits)

-

-

1

-

-

Dalība konferencē (skaits)

-

-

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 500

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 500

-1 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 500

1 500

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 500

1 500

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 500

1 500

Finansējuma pārdale no programmas 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” projekta „Bēgļu un imigrantu integrācijas veicināšana vietējā līmenī, veidojot pārresoru sadarbības modeļus un reģionālos sadarbības tīklus” īstenošanai

-

1 500

1 500