Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaisti un projektu sekmīgu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaisti kultūras nozarei un īstenot starptautiskos projektus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana

Turpināti projekti (skaits)

6

2

1

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

76 022

30 976

2 675

8 447

0

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-45 046

-28 301

5 772

-8 447

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-59,3

-91,4

215,8

-100

Atlīdzība, euro

16 605

17 100

0

700

0

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,2

0,3

-

0,1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 153

2 806

-

583

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

0

7 000

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

30 976

2 675

-28 301

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

30 976

2 675

-28 301

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana bibliotēku un pētnieku kopienās” īstenošanai

-

2 675

2 675

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Kultūras mantojums digitālajā vidē: veidojot sadarbības tīklu Baltijas reģionā” īstenošanai

13 000

-

-13 000

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Rakstpratības attīstība Eiropā” īstenošanai

17 976

-

-17 976