Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

645

12 904

925

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 259

-11 979

-925

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1900,6

-92,8

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 904

925

-11 979

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

12 904

925

-11 979

Samazināti izdevumi projekta “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

12 904

-

-12 904

Palielināti izdevumi projekta “Ceļā uz pārdomātu, informētu un empātisku žurnālistiku jautājumos par cilvēku tirdzniecību (THALIA)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

925

925