Apakšprogrammas mērķis:

pilnveidot Valsts robežsardzes koledžas pedagogu profesionālo kompetenci, mācot attiecīgajā jomā par viltoto dokumentu identificēšanu, riska analīzi, pamattiesībām un cilvēktiesībām, cilvēktirdzniecību, ceļotāju intervēšanu un profilēšanu, izmantojot kaskādes principu, sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu robežsargu profesionālās apmācības nodrošināšanā, kā arī integrēt labākās prakses piemērus robežsargu izglītības iestādēs Somijā un Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardzes koledža.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 368

-

2 740

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 368

2 740

-2 740

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

x

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 740

2 740

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 740

2 740

Palielināti izdevumi projekta “Izaicinājumi ES ārējās robežas drošībā un robežsargu profesionālajā sagatavošanā Somijā un Latvijā” īstenošanai

-

2 740

2 740