Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt sekretariāta “Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. programmu sekretariāta (“branch office”) darbības nodrošināšana, saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus);
 2. projekta “Baltic scope” ietvaros plānotas trīs komponentes – jūras plānošanas koordinācijas mehānisma izveidošana, projekta vadība un administrēšana, saziņa un rezultātu izplatīšana, ietverot šādas darbības:
  • pārrobežu jūras telpiskā plānošana divu pilot-teritoriju ietvaros – “Dienvidzviedrija” un “Latvijas jūra”;
  • organizētas plānotāju darba sanāksmes, starptautiskas nozaru ekspertu grupas;
  •  nodrošināta pilotteritoriju rezultātu sasaiste ar labās prakses piemēriem un noorganizēti projekta publicitātes semināri;
  • nodrošināta efektīva pārrobežu sadarbība starp visām Baltijas jūras reģiona valstīm, par pamatu izmantojot Latvijas un Zviedrijas nacionālo jūras plānojumu izstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

239 895

651 545

412 191

187 300

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

411 650

-239 354

-224 891

-187 300

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

171,6

-36,7

-54,6

-100,0

Atlīdzība, euro

156 151

256 409

146 869

63 485

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 158

3 371

1 879

731

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

142 250

215 955

124 325

54 717

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

651 545

412 191

-239 354

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

651 545

412 191

-239 354

Izdevumi  VASAB sekretariāta uzturēšanai

374 600

374 600

-

Projekta “Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos” (Baltic SCOPE) ieviešanai

276 945

37 591

-239 354