Apakšprogrammas mērķis:

  • pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

Galvenās aktivitātes:

  1. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "E-pierādījumu dzīves cikls" īstenošana. Projekta mērķis: e-pierādījumu definīcija (praktiskie analogo un digitālo pierādījumu piemēri), e-pierādījumu juridiskā nozīme (vākšana, novērtēšana un pieņemamība), e-pierādījumu ietekme uz kriminālprocesu, ieskats Ziemeļvalstu ES kriminālās tiesvedības sistēmās attiecībā uz e-pierādījumu apstrādi tiesā. Plānotas tiesnešu pieredzes apmaiņas vizītes uz Zviedriju un Islandi, kuru laikā plānots apspriest e-pierādījumu dzīves cikla tēmas.
  2. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Tiesas un tiesneša darba organizācija apelācijas instances tiesā" īstenošana ar mērķi iepazīties ar Somijas un Norvēģijas tiesu darba organizāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar tiesu personālu, tā iesaisti, kompetences apjomu, karjeras jautājumiem, motivēšanas metodēm. Projekta ietvaros tiks aplūkoti tādi jautājumi kā tiesu sistēmas īpatnības, tiesnešu iecelšana, ar krimināllietu un civillietu izskatīšanu saistītie procesuālie, tiesiskās sadarbības u.c. jautājumi. Projekta ietvaros plānots iepazīties arī ar Somijas un Norvēģijas inovācijām tiesu darbā, izmantojot pieejamās jaunākās tehnoloģijas.  Plānotas pieredzes apmaiņas vizītes uz Somiju un Norvēģiju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Projekts "E-pierādījumu dzīves cikls"

Pieredzes apmaiņas vizītes

-

-

2

-

-

Projekts "Tiesas un tiesneša darba organizācija apelācijas instances tiesā"

Pieredzes apmaiņas vizītes

-

-

2

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

348 481

20 312

15 188

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-328 169

-5 124

-15 188

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-94,2

-25,2

-100

-

Atlīdzība, euro

151 927

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 907

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 701

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

20 312

15 188

-5 124

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

20 312

15 188

-5 124

1. Samazināti izdevumi pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta "Tiesiskuma stiprināšana" īstenošanai

20 312

-

-20 312

2. Palielināti izdevumi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "’Valsts administrācija"  projekta "E-pierādījumu dzīves cikls" īstenošanai

-

4 500

4 500

3. Palielināti izdevumi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Tiesas un tiesneša darba organizācija instances tiesā" īstenošanai

-

4 000

4 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

6 688

6 688

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.01.00 "Tiesu administrēšana", lai nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "’Valsts administrācija" projekta "E-pierādījumu dzīves cikls" īstenošanu

-

3 551

3 551

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas", lai nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "’Valsts administrācija"  projekta "Tiesas un tiesneša darba organizācija instances tiesā" īstenošanai

-

3 137

3 137