Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma:

  • Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana

Sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2023. gadā:

  1. atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, tai skaitā atbalstīt latviešu valodas apguvi Latvijā, dažādu Latvijā esošu tautību kultūru sadarbības projektus un pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā kopumā;
  2. nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību.

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam 

Euro

Sabiedrības integrācijas fonda grafiks

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

30,3

33,8

34,7

32,0

29,0

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

22,3

25,0

27,0

27,0

24,0

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā            

8

8,8

7,7

5

5

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. gada līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Demogrāfijas programma (Ģimeņu atbalsta NVO projektu īstenošana pašvaldībās, atbilstoši normatīvajam regulējumam)

600 000

-

-

MK 13.01.2023. ārkārtas sēdes Nr.2 1.§ 2.punkts

Veicināt ģimenēm draudzīgas vides attīstību un pakalpojumu pieejamību, attīstot Ģimenei draudzīgas darba vietas, Ģimenei draudzīgas pašvaldības un Goda ģimenes apliecības programmas

600 000

-

-

Sniegts atbalsts NVO projektu īstenošanai un ģimenēm draudzīgas vides atbalstam

Ieviesta digitālā Goda ģimenes apliecība (skaits)

1

-

-

Pasākums/konference pašvaldībām un darba devējiem (skaits)

1

-

-

Atbalstīti programmas konkursu projekti (skaits)

32

-

-

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

2.

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

5 255

7 006

7 006

MK 13.01.2023. ārkārtas sēdes Nr.2 1.§ 2.punkts

Stiprināt kapacitāti, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu

5 255

7 006

7 006

Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem

Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimumu  (%)

100

100

100

Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana

Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem  mēnešalga tiek noteikta virs 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)

100

100

100

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

3.

Finansējuma palielinājums programmai “NVO fonds”

500 000

500 000

500 000

MK 13.01.2023. ārkārtas sēdes Nr.2 1.§ 2.punkts

NVO fonda programmas īstenošana

500 000

500 000

500 000

Atbalstīti NVO projekti

Atbalstīti NVO fonda projekti (skaits)

19

19

19

02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

Kopā

1 105 255

507 006

507 006

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Sabiedrības integrācijas fonds 2023. gadam, salīdzinot ar 2022. gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. iekļauta apakšprogramma 63.09.00 “Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021-2027)”;
  2. iekļauta programma 73.00.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti” un apakšprogramma 73.06.00 “Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansētie projekti”;
  3.  iekļauta programma 74.00.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogramma 74.50.00 “Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai”.