Programmas mērķis:

  • veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. vadīt valsts budžeta politiku;
  2. uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;
  3. vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;
  4. vadīt valsts fiskālo politiku;
  5. vadīt finanšu tirgus politiku;
  6. vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;
  7. veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;
  8. vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 510 068

10 703 345

10 774 171

10 757 136

10 281 036

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

193 277

70 826

-17 035

-476 100

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,8

0,7

-0,2

-4,4

Atlīdzība, euro

8 217 093

8 284 864

8 718 146

8 716 851

8 386 491

Vidējais amata vietu skaits gadā

302

303

308

308

308

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 258

2 268

2 354

2 353

2 264

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

34 055

40 098

18 539

18 539

18 539

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

515 684

586 510

70 826

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

68 191

68 191

Atašeju darbības nodrošināšanai OECD

-

62 139

62 139

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

6 052

6 052

Citas izmaiņas

515 684

518 319

2 635

Samazināti izdevumi 2016.gadā Pasaules Bankas pētījumam “Ilgtspējīgas nodokļu politikas un struktūras reformu izvērtējums ar Pasaules Banku”

300 000

-

-300 000

Samazināti izdevumi sabiedrības izglītošanai un informēšanai nodokļu politikas, ēnu ekonomikas mazināšanai, valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūras jautājumos virszemes TV apraidē

203 985

-

-203 985

Samazināti izdevumi padomnieka darbības nodrošināšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Norvēģijas, Somijas un Latvijas birojā ievērojot iepriekšējos gados 2017.gadam paredzēto līdzfinansējuma apmēru

9 799

-

-9 799

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

50 000

50 000

Palielināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Ar sabiedrības informēšanu saistītiem pasākumiem, lai skaidrotu nodokļu maksāšanas nepieciešamību un informētu, kādiem mērķiem tiek novirzīti samaksātie nodokļi” īstenošanai

-

30 000

30 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

2 863

2 863

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 900

435 456

433 556

Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz programmu 32.00.00 “Iepirkumu uzraudzības birojs”

1 900

-

-1 900

Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana”

-

112 575

112 575

Palielināti izdevumi Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošanai (izveidotas 3 amata vietas), pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana”

-

83 824

83 824

Palielināti izdevumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ietverto motivācijas instrumentu nodrošināšanai un ar ministrijas darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu apmaksai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” un programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”

-

85 000

85 000

Palielināti izdevumi AFCOS (Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests) funkcijas uzturēšanai un paplašināšanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”

-

70 000

70 000

Palielināti izdevumi ministrijas atašeja OECD darbības nodrošināšanai (izveidota 1 amata vieta), pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

-

52 648

52 648

Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem”

-

31 409

31 409