Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

 

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4705 971

4 951 949

4971 296

4971 296

4971 296

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

245 978

19 347

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,2

0,4

-

-

Atlīdzība, euro

4594 564

4 846 397

4 867 052

4867 052

4867 052

Vidējais amata vietu skaits gadā

183

217

2011

201

201

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 078

1 847

2 003

2 003

2 003

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

31 558

35 550

35 550

35 550

35 550

Piezīmes.

Pārdalītas 17 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 308

20 655

19 347

t.sk.:

Citas izmaiņas

1 308

20 655

19 347

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

1 308

20 655

19 347

Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” saistībā ar Jaunsardzes centra reorganizāciju, pārņemot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšanas funkciju

-

20 655

20 655

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs”, sadārdzinājums telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā

1 308

-

-1 308