Programmas mērķis:

 • plānot un īstenot Latvijas ārpolitiku, kā arī ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, veicināt labklājības izaugsmi, nodrošināt Latviju kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot aktuālo globālo izaicinājumu pozitīvu risinājumu.

Galvenās aktivitātes:

 1. darbs pie NATO Varšavas samita lēmumu īstenošanas, stiprinot NATO kolektīvo aizsardzību un atturēšanu. NATO sabiedroto militārās klātbūtnes nostiprināšana Latvijā ilgtermiņā. Starptautiskā pārstāvība un informācijas apmaiņas koordinācija hibrīdā apdraudējuma jomā. NATO atvērto durvju politikas atbalstīšana. Dalība starptautiskajās operācijās un misijās. Interešu pārstāvēšana starptautiskajos forumos terorisma apkarošanas jautājumos. Aktīva dalība starptautiskajos bruņojuma kontroles forumos un konvenciju saistību izpilde;
 2. stratēģiskās partnerības ar ASV stiprināšana drošības politikas, brīvās tirdzniecības, ekonomiskās, finanšu sadarbības, Eiropas enerģētiskās drošības, kiberdrošības, stratēģiskās komunikācijas, izglītības, mediju un vārda brīvības jomā;
 3. aktīva dalība ES darba grupās un diskusijās, kā arī regulārās divpusējās un daudzpusējas konsultācijas ar ES dalībvalstīm un institūcijām, lai nodrošinātu Latvijas interešu aizstāvēšanu ES aktuālajos jautājumos. Latvijai prioritārie ES jautājumi būs ES daudzgadu budžets 2021.-2027.gadam, Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES un nākotnes attiecību veidošana ar Apvienoto Karalisti, kā arī ES Stratēģiskās pamatnostādnes 2019.-2024.gadam un ES institucionālās pārmaiņas. Darba turpināšana pie Latvijai prioritārajiem ES ārlietu jautājumiem – transatlantiskās attiecības, Austrumu partnerība (atbalsts Baltijas Mediju izcilības centram), Centrālāzija. Iedzīvotāju informēšana par Eiropas Savienību;
 4. Latvijas pārstāvības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) koordinēšana un interešu nodrošināšana;
 5. valsts konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības sekmēšana, īstenojot efektīvu un vienotu ārējo ekonomisko politiku, iesaistīties reģionālos formātos, kas veicina stabilitāti, sadarbību un attīstību. Ārējo ekonomisko interešu aizstāvība tradicionālajās partnervalstīs Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī atbalsts Latvijas uzņēmumiem jaunajos tirgos, veidojot ciešākas attiecības ar valstīm Āzijas, Persijas jūras līča, Āfrikas un Latīņamerikas reģionos;
 6. divpusēju kaimiņattiecību veidošana ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, kas balstās uz starptautiskiem principiem, savstarpēju izdevīgumu un savstarpēju cieņu. Daudzpusējo formātu izmantošana attiecību attīstīšanā;
 7. ekspertīzes veikšana par preču atbilstību stratēģiskas preces raksturam. Licenču, sertifikātu un izziņu izsniegšana. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas darbības koordinācija. Stratēģiskas nozīmes preču aprites jomas likumdošanas izstrādāšana. Starptautiskās sadarbības un Latvijas pozīcijas pārstāvēšanas starptautiskajos formātos nodrošināšana stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles jomā;
 8. lobija darba intensificēšana ar mērķi panākt Latvijas pārstāvību starptautiskajās organizācijās un nodrošināt aktīvu Latvijas dalību tajās. Virsmērķis: 2011.gadā MK pieņemtais lēmums ANO DP nepastāvīgā locekļa statusa iegūšanai 2026.-2027.gadam;
 9. atbalsts vienam no vadošajiem ārpolitikas un drošības politikas ikgadējiem forumiem Ziemeļeiropā – “Rīgas konferencei” ārvalstu ekspertu, akadēmiķu, žurnālistu, politiķu, kā arī diplomātu līdzdalībā un programmas izstrādē;
 10. konsulārās palīdzības nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem un citu ES valstu pilsoņiem ārkārtas situācijās un konsulāro pakalpojumu sniegšana. Šengenas un nacionālo vīzu izsniegšana, tai skaitā, nacionālo vīzu pieteikumu plūsmas optimizēšana vēstniecībā Indijā Latvijas augstākās izglītības eksporta atbalstam. Tiesiskā ietvara aktualizēšana, nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstoša regulējuma ieviešanu konsulārajā jomā;
 11. ārvalstīs dzīvojošo tautiešu piederības sajūtas Latvijai veicināšana un kontaktu ar Latviju stiprināšana, sadarbība ar latviešu organizācijām pasaulē un atbalsts organizāciju darbībai un tās projektiem. Latvijas diasporas līdzdalības veicināšana un iesaiste Latvijas ekonomikā, politikā, kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē.

Programmas izpildītāji: Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads izpilde 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nozaru vadība un politikas plānošana

Sagatavotas un noorganizētas valsts augstāko amatpersonu divpusējās ienākošās un izejošās vizītes gadā (skaits)

72

-

-

-

-

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda un alumīnija importam no trešajām valstīm, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

2 952

1 300

1 200

1 200

1 200

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību iesaiste eksporta veicināšanas pasākumos, tai skaitā dalība semināros, atbalsts nacionāliem stendiem starptautiskajās izstādēs (skaits)

48

30

30

30

35

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

16099 570

16157 058

15423 919

15830 212

14850 369

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

57 488

-733 139

406 293

-979 843

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-4,5

2,6

-6,2

Atlīdzība, euro

9260 238

9114 682

9117 410

9094 629

9094 629

Vidējais amata vietu skaits gadā

337

339

339

338

338

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 240

2 191

2 187

2 188

2 188

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

201 447

202 171

222 012

222 012

222 012

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3813 155

3080 016

-733 139

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

571 113

571 113

Latvijas interešu lobēšana par ES daudzgadu budžetu 2021.-2027.gadam

-

101 449

101 449

Informācijas par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām nodrošināšana, IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos, pārstāvniecību ārvalstīs materiāli tehniskais nodrošinājums

-

221 000

221 000

NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšana Latvijā 2021.gadā

-

248 664

248 664

Ilgtermiņa saistības

2 322 135

2 322 135

-

Telpu noma Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā saskaņā ar valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” noslēgto nomas līgumu

2322 135

2 322 135

-

Citas izmaiņas

1491 020

186 768

-1304 252

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2019.gadā uzsāktā pasākuma “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos un konsulāro pakalpojumu sniegšanai” turpināšanu (MK 20.08.2019 sēdes prot. Nr.35 26.§ 8.p.)

-

180 000

180 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

2 728

2 728

Palielināti izdevumi 10 civilo ekspertu darbības nodrošināšanai 2020.gadā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

-

4 040

4 040

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanai

934 948

-

-934 948

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par sertifikācijas pakalpojumiem

85

-

-85

Samazināti izdevumi 8 civilo ekspertu darbības nodrošināšanai 2019.gadā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

3 087

-

-3 087

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūrai BJVP (no 2018.g. vidus - 2019.g. vidum) un BMP (2019.gadā)”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2019.gadam

110 500

-

-110 500

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos un konsulāro pakalpojumu sniegšanai”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2019.gadam

254000

-

-254 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Baltijas Mediju izcilības centra darbības nodrošināšanai”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2019.gadam

50 000

-

-50 000

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajai jaunās politikas iniciatīvai “Latvijas tirdzniecības un ekonomisko interešu nostiprināšana, tai skaitā ES daudzgadu budžeta 2014.-2020.gadam vidusposma pārskata un nākamā ES daudzgadu budžeta pēc 2020.gada veidošanas procesā” paredzēto finansējuma apmēru 2020.gadam

138 400

-

-138 400