Programmas mērķis:

 • veicināt līdzsvarotas un konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku, organizējot un koordinējot tās īstenošanu, nodrošinot Latvijas valsts interešu pārstāvību, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējiem un sabiedrību kopumā pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.

Galvenās aktivitātes:

 • izstrādāt un nodrošināt politikas īstenošanu šādās kompetences jomās:
  • produktivitātes paaugstināšana;
  • eksporta veicināšana, t.sk sekmējot ciešāku reģionālo sadarbību Baltijas un Ziemeļvalstu starpā;
  • investīciju veicināšana un piesaiste;
  • cilvēkkapitāla attīstība;
  • inovācijas veicināšana;
  • uzņēmējdarbības veicināšana (t.sk. uzņēmējdarbības vides uzlabošana).

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

6194480

5925874

5928523

5895515

5895515

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-268606

2649

-33008

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

0,04

-0,5

-

Atlīdzība, euro

4345200

4358631

4361365

4361365

4361365

Vidējais amata vietu skaits gadā

175

172

172

172

172

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 054

2 109

2 113

2 101

2 101

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 994

5 000

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2649

2649

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2649

2649

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

2649

2649