Programmas mērķis:

 • nodrošināt efektīvu, atklātu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģiju sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. kultūras, t.sk. radošo industriju, sabiedrības integrācijas, mediju politikas un audiovizuālās politikas plānošana un izstrāde;
 2. politiku veidošanai un analīzei nepieciešamās informācijas sistēmas veidošana, datu uzkrāšana un aktualizācija;
 3. politiku ieviešanas organizēšana un koordinēšana;
 4. nozares budžeta plānošana un vadība;
 5. Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu plānošana un ieviešana kultūras un sabiedrības integrācijas jomās;
 6. starptautiskās sadarbības plānošana, koordinācija un īstenošanas organizēšana kultūras jomā;
 7. sadarbības īstenošana ar kultūras, mazākumtautību un pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām;
 8. mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzīšana;
 9. Eiropas Savienības politikas plānošana kultūras, autortiesību un audiovizuālo pakalpojumu un sabiedrības integrācijas jomās;
 10. bibliotēku un muzeju reģistrēšana un akreditācija;
 11. Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Savlaicīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša politikas un rīcībpolitikas plānošana un īstenošana

Sagatavoti normatīvie aktu atzinumi (skaits)

74

100

80

80

80

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

73

70

70

70

70

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā

NVO līdzdalība politikas veidošanā ( līdzdalības % no ministrijas organizēto konsultatīvo sanāksmju un darba grupu skaita)

69

69

69

69

69

Noslēgti sadarbības un līdzdalības līgumi (skaits)

54

40

40

40

40

Nodrošināta kultūras mantojuma institūciju sniegto pakalpojumu kvalitāte

Akreditēti muzeji (skaits)

28

19

23

15

19

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

125

136

145

145

150

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020.gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3073 406

3052 898

3162 505

3167 186

3203 021

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20 508

109 607

4 681

35 835

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,7

3,6

0,1

1,1

Atlīdzība, euro

2564 963

2547 458

2657 463

2662 144

2697 979

Vidējais amata vietu skaits gadā

111

109

109

109

109

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 878

1 899

1 983

1 986

2 014

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

63 665

63 931

63 931

63 931

63 931

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 900

113 507

109 607

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

113 507

113 507

Atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem

-

113 507

113 507

Citas izmaiņas

3 900

-

-3 900

Finansējuma samazinājums par elektroniskā paraksta un autentifikācijas sertifikātiem, atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

398

-

-398

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

3 502

-

-3 502

Finansējuma atjaunošana programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums” par veiktajiem izdevumiem Latvijas valsts simtgades svinību mārketinga stratēģijas izstrādei un īstenošanai laikā no 2016.gada maija līdz 2019.gada februārim

3 502

-

-3 502