Programmas mērķis:

  • nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju,uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, kā arī sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

  • programmas ietvaros tiek izstrādāta veselības politika sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, iesaistot politikas izstrādē nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv gan ārstniecības personu, gan pacientu intereses, tiek organizēta un koordinēta veselības politikas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3292 730

3 299 720

3 769 406

3 798 868

3 798 868

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6 990

469 686

29 462

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

14,2

0,8

-

Atlīdzība, euro

2577 980

2670 712

2992 342

3017 981

3017 981

Vidējais amata vietu skaits gadā

120,2

122

122

123

123

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 786

1810,8

2030,5

2031,4

2031,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

1 822

19 681

19 681

19 681

19 861

Piezīmes.

12021.-2022.gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par vienu amata vietu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija sēdes protokola Nr.32 50.§ 2.1.apakšpunktam, pārdalot to no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

142

469 828

469 686

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

321 630

321 630

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Darba samaksas pieauguma nodrošināšana Veselības ministrijas un tās padotības iestādes (Nacionālā veselības dienesta) amatpersonām (darbiniekiem) funkciju nodrošināšanai” īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

321 630

321 630

Strukturālas izmaiņas

-

68 391

68 391

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai Zāļu valsts aģentūra varētu īstenot no Nacionālā veselības dienesta pārņemtos uzdevumus, attiecīgi pārceļot 4 amata vietas no Nacionālā veselības dienesta uz Zāļu valsts aģentūru atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”

-

 

68 391

68 391

Citas izmaiņas

142

79 807

79 665

Izdevumu izmaiņas, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

142

-

 

-142

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

79 807

79 807

Palielināti izdevumi, lai Veselības ministrija nodrošinātu centralizētu resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšanu padotības iestādēs, pārdalot finansējumu no apakšprogrammām 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” (8000 euro apmērā), 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” (66 807 euro apmērā), 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” (5000 euro apmērā)

-

79 807

79 807