Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 302 679

4 952 250

4 951 949

4 950 641

4 950 641

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-350 429

-301

-1 308

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,6

0

0

0

Atlīdzība, euro

4 809 221

4 842 775

4 846 397

4 846 397

4 846 397

Vidējais amata vietu skaits gadā

190

218

217

217

217

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 109

1 830

1 847

1 847

1 847

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

80 622 

27 503

35 550

35 550

35 550

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 923

3 622

-301

t.sk.:

Citas izmaiņas

3 923

3 622

-301

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. 1. un 2.d. noteikto Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot.Nr.15 2.§ 30.p

-

3 622

3 622

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

3 923

-

-3 923

Līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs”, sadārdzinājums telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā.

3 923

-

-3 923