Programmas mērķis:

  • veicināt līdzsvarotu un konkurētspējīgu tautsaimniecības attīstību, vidējā termiņā panākt sabalansētu 5% IKP pieaugumu ik gadu

Galvenā aktivitāte:

izstrādāt un nodrošināt politikas īstenošanu šādās kompetences jomās:

  • produktivitātes paaugstināšana;
  • eksporta veicināšana, t.sk sekmējot ciešāku reģionālo sadarbību Baltijas un Ziemeļvalstu starpā;
  • investīciju veicināšana un piesaiste;
  • cilvēkkapitāla attīstība;
  • inovācijas veicināšana;
  • uzņēmējdarbības veicināšana (t.sk. uzņēmējdarbības vides uzlabošana).

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 179 066

5 900 812

5 925 874

5 925 789

5 892 781

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 278 254

25 062

-85

-33 008

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-17,8

0,4

-

-0,6

Atlīdzība, euro

4 177 598

4 295 042

4 358 631

4 358 631

4 358 631

Vidējais amata vietu skaits gadā

187

175

17210

172

173

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 859

2 045

2 109

2 112

2 100

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 294

-

5 000

-

-

102 amata vietas pārceltas uz apakšprogrammu 29.01.00 “Naftas produktu rezervju uzturēšana”, 1 amata vieta pārcelta uz programmu 20.00.00 “Būvniecība”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

54 666

79 728

25 062

t. sk.:

Citas izmaiņas

 

 

 

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto (MK 10.04.18 prot. Nr.19 36.§ 27.punkts)

-

3 618

3 618

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

227

-

-227

Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumiem, kas samazinājušies no nomas maksas, beidzoties līgumiem ar nomniekiem

54 100

-

-54 100

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

339

-

-339

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Pārdalīts finansējums no apakšprogrammas 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” ēkas, kurā atrodas Ekonomikas ministrija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzturēšanas, komunālo maksājumu un IT uzturēšanas izdevumu segšanai

-

15 800

15 800

Pārdalīts finansējums no apakšprogrammas 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana”, lai nodrošinātu atbalsta un administratīvo funkciju veikšanu valsts aģentūrai "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (MK 10.04.2018 sēdes prot. Nr.19 36.§ 15.1.apakšpunkts)

-

60 310

60 310