Programmas mērķis:

  • veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. vadīt valsts budžeta politiku;
  2. uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;
  3. vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;
  4. vadīt valsts fiskālo politiku;
  5. vadīt finanšu tirgus politiku;
  6. vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;
  7. veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;
  8. vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

10 956 314

12 581 517

13 303 013

12 359 226

12 358 354

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 625 203

721 496

-943 787

-872

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,8

5,7

-7,1

-0,0

Atlīdzība, euro

8 662 116

10 080 705

10 376 885

10 138 651

10 138 651

Vidējais amata vietu skaits gadā

306

315

312

312

312

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 356

2 662

2 768

2 705

2 705

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 988

18 614

12 409

12 409

12 409

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

376 541

1 098 037

721 496

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

410 000

410 000

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanai (izveidotas 4 amata vietas)

-

410 000

410 000

Citas izmaiņas

376 541

688 037

311 496

Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībaslīdzekļu projekta ietvaros izveidotās revidentu uzraudzības informācijas sistēmas (SIRIUS) uzturēšanai

-

6 311

6 311

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto (MK 10.04.2018 prot. Nr.19 39.§ 27.punkts)

-

3 622

3 622

Samazināti ar ministrijas darbības nodrošināšanu (t. sk. ar telpu remontu) saistīti vienreizēji izdevumi

156 345

 

-156 345

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu un četras amata vietas Valsts kancelejai (MK 15.05.2018 prot. Nr.24 21.§ 2.punkts)

116 890

-

-116 890

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu un divas amata vietas Iekšlietu ministrijai (atbilstoši Saeimā 01.11.2018. pieņemto grozījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā anotācijā norādītajam)

68 457

-

-68 457

Samazināti izdevumi nacionālo ekspertu norīkošanai mācībās ES institūcijās

28 472

-

-28 472

Samazināti izdevumi Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes organizēšanai 2018.gadā

5 000

-

-5 000

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

1 260

-

-1 260

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

117

-

-117

t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

678 104

678 104

Palielināti izdevumi komandējumu nodrošināšanai iepriekšējo gadu apmērā un Finanšu ministrijas (iestādes) atlīdzības politikas pilnveidošanai un augsti profesionālu darbinieku piesaistīšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.01.00 “Budžeta izpilde”

-

442 490

442 490

Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, IT sistēmas izveidei, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”

-

229 000

229 000

Palielināti izdevumi makroekonomisko un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējuma veikšanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”

-

4 000

4 000

Palielināti izdevumi par optisko šķiedru nomu, ko izmanto arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”

-

2 614

2 614