Programmas mērķis:

 • izstrādāt iekšlietu politiku, organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu, kā arī veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
 2. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;
 4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās iestādēs un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
 5. sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;
 6. īstenot pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanai;
 7. izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai jaunajam plānošanas ciklam;
 8. savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
 9. valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
 10. veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
 11. nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
 12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
 13. informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
 14. administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 783 414

3774617

3 832 092

3 895 859

3 891 362

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-8797

57 475

63 767

-4497

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-0,2

1,5

1,7

-0,1

Atlīdzība, euro

3 306 822

3 290 601

3 375 606

3 512 179

3 507 682

Vidējais amata vietu skaits gadā

128,5

129,5

12820

128

128

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2152

2116

2197

2286

2283

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1086

1766

620

620

620

202019.gadā 3,5 amata vietas pārdalītas uz apakšprogrammu 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti” un 2 amata vietas pārdalītas no FM budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” saskaņā ar MK 25.09.2018. sēdes prot. Nr.44, 53§

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

133 911

191 386

57 475

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

72 936

72 936

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija" īstenošanai

-

72 936

72 936

Ilgtermiņa saistības

10 965

11 115

150

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

10 965

11 115

150

Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā           

10 965

11 115

150

Citas izmaiņas

122 946

107 335

-15 611

Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transferts no Kultūras ministrijas)

100 000

-

-100 000

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

11 676

11 667

-9

Izdevumu palielinājums parlamentārā sekretāra mēnešalgas aktualizēšanai (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 27.p.)

-

3618

3618

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma izdevumu segšanu Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, kuri Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības institūciju aktivitāšu ietvaros ik gadu piedalās darba grupās, semināros, apmācībās un atbalsta sniegšanas pasākumos dažādās valstīs

-

3512

3512

Līdzekļu un divu amata vietu pārdale no FM budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma “Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”” (prot.Nr.44, 53§) 7. un 8.punktu

-

68 457

68 457

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

20 081

20 081

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

11 270

-

-11 270

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai saskaņā ar 2018.gada 7.februārī noslēgto vienošanos Nr.1-52/11 (2018) nodrošinātu vienkāršotu saimniecības inventāra uzskaiti, samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu saimniecības inventāra un kancelejas piederumu iegādi

11 270

-

-11 270