Programmas mērķis:

  • nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
  2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Resoru kompetences politikas izstrāde

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

271

350

250

250

250

Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās

606

650

650

650

650

Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu

Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

2,4

3

2

2

2

Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu

88

80

75

75

75

Tiesu procesu skaits

5

10

5

5

4

Pozitīvs tiesu procesu skaits

1

7

3

3

3

ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1%

1

1

1

1

1

Personāla attīstība

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

7

7

8

8

8

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 516 029

7 231 945

7 137 276

7 140 349

7 143 909

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

715 916

-94 669

3 073

3 560

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,0

-1,3

0,0

0,0

Atlīdzība, euro

4 798 027

5 113 907

5 242 940

5 242 940

5 242 940

Vidējais amata vietu skaits gadā

201

200

200

200

200

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 988

2 131

2 184

2 184

2 184

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 839

-

1 241

1 241

1 241

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

750 720

656 051

-94 669

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

300 000

-

-300 000

Samazināti izdevumi Latvijas simtgades pasākuma nodrošināšanai, kas tika piešķirti atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769

300 000

-

-300 000

Ilgtermiņa saistības

397 472

402 429

4 957

Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)

2 950

2 950

-

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

6 174

-

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

27 000

-

Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)

31 425

31 425

-

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

211 622

215 867

4 245

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

56 028

56 740

712

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

2 985

2 985

-

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

36 900

36 900

-

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

3 660

-

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)

3 500

3 500

-

Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

10 288

-

Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)

640

640

-

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

3 500

-

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800

800

-

Citas izmaiņas

53 248

253 622

200 374

Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana, pamatojoties uz MK 10.04.2018. protokola Nr.95 36.§ 27.p.

-

3 622

3 622

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājums par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

24 589

-

-24 589

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma “ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā” ietvaros par 27 346 euro atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam

27 346

 

-27 346

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018.protokolam Nr.40 21.§ 3.1. apakšpunktam

1 313

-

-1 313

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai.

-

250 000

250 000