Programmas mērķis:

  • nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
  3. organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
  4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 273 567

5 277 123

5 464 358

5 464 213

5 420 347

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 003 556

187 235

-145

-43 866

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,5

3,5

-

-0,8

Atlīdzība, euro

3 112 612

3 768 344

4 085 653

4 085 653

4 085 653

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

137

136

136

136

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 882

2 283

2 494

2 494

2 494

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 032

14 832

14 832

14 832

14 832

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

131 384

318 619

187 235

t. sk.:

 

 

 

Citas izmaiņas

131 384

318 619

187 235

Finansējuma samazinājums prioritārā pasākuma “Latvijas Prezidentūra 2018.gada Starptautiskā Transporta foruma (International Transport Forum (ITF)) Samitā” ietvaros (MK 14.09.2017. prot. Nr.41 1.§ 20.p.).

130 000

-

-130 000

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.p.).

1  310

-

-1 310

Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes protokolu Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajam.

74

-

-74

Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas nodrošināšanai (MK 10.04.2018. prot. Nr. 19 36.§ 27.p.).

-

3 619

3 619

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana", lai nodrošinātu nevienlīdzības plaisas atlīdzībai līdzīgiem amatiem vienā nozarē strādājošajiem mazināšanu (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 16.p.).

-

315 000

315 000