Programmas mērķis:

  • nodrošināt tiesību, tiesu sistēmas un sodu politikas efektīvu izstrādi un uzraudzību

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde tiesību (valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību, procesuālo tiesību) sistēmas un tiesu sistēmas jomās;
  2. atzinumu sniegšana par visiem citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
  3. sadarbība un LV pārstāvības nodrošināšana ES organizācijās un Eiropas Savienības Tiesā (EST);
  4. ES tiesību pārņemšanas koordinēšana un kontrole;
  5. ES un starptautiskā finansējuma atbalsta uzraudzība un administrēšana;
  6. izglītojošu un informatīvu pasākumu rīkošana par tieslietu jomas aktuālajiem jautājumiem u.c. pasākumi.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 613 943

6 966 109

7 531 034

7 030 659

7 030 659

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

352 166

564 925

-500 375

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5,3

8,1

-6,6

-

Atlīdzība, euro

4 559 850

5 107 601

5 114 657

5 114 657

5 114 657

Vidējais amata vietu skaits gadā

238

233

21814

219

219

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1 593

1 823

1 876

1 876

1 876

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 155

10 744

3 872

3 872

3 872

14 Uz apakšprogrammu 71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu projekta "Programmas “Korekcijas dienesti” administrēšana” īstenošanu. Uz programmu 48.00.00 “Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana” ir pārdalīta 1 amata vieta projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošanai. Uz apakšprogrammu 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)” ir pārdalītas 4 amata vietas projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019‑2021)" īstenošanai.Samazinātas 6 amata vietas saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gada īstenošanu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

138 248

703  173

564 925

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

500 000

500 000

Justīcijas institūciju funkciju un procesu izvērtējums, t.sk.  izmeklēšanas institūta reformēšanas iespēju izpēte

-

500 000

500 000

Ilgtermiņa saistības

120 643

124 313

3 670

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai  Starptautiskajā krimināltiesā (International Criminal Court)

120 643

124 313

3 670

Citas izmaiņas

17 605

78 860

61 255

1. Samazināti izdevumi 2018.gadā īstenotajam prioritārajam pasākumam "Tieslietu ministrijas datu centra elektrosadales tīkla remonts"

15 000

-

-15 000

2. Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

849

-

-849

3. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra algas pieaugumu, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem atbilstoši 2018.gada 10.aprīļa Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.19 36§  27.punkts) noteiktajam

-

3 619

3 619

4. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Microsoft licenču centralizētu uzturēšanu, datu centra audita nodrošināšanu un komandējumu izdevumu apmaksu, kas saistīti ar Patentu valdes politikas īstenošanu (transferts no Patentu valdes kā budžeta nefinansētas iestādes)

-

50 000

50 000

5. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar 2017.gada 19.decembra Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.770 "Tieslietu ministrijas  maksas pakalpojumu cenrādis", lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, ievērojot 2017. gada 19.decembra Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.63 32.§) nolemto

-

5 443

5 443

6.Samazināti izdevumi, lai palielinātu izdevumus starptautiskai sadarbībai iemaksu veikšanai  Starptautiskajā krimināltiesā (International Criminal Court)

 

1 756

 

-

 

-1 756

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

19 798

19 798

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 43.00.00 "Satversmes aizsardzība"

-

375

375

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas", lai nodrošinātu izdevumu apmaksu, kurus veic Tieslietu ministrija saistībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldē notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas aktu pārbaudi, pirms akta reģistrācijas Tieslietu ministrijā.

-

2 000

2 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas", lai nodrošinātu Ieslodzījuma vietu pārvaldes iegādāto RVS Horizon HoP licenču centralizēto uzturēšanu.

-

10 648

10 648

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" saistībā ar centralizētās resursu vadības sistēmas Horizon licenču uzturēšanas izdevumu pieaugumu un jaunu Horizon HoP licenču iegādi.

-

6 775

6 775