Programmas mērķis:

 1. nodrošināt efektīvu vides politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi, vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;
 2. nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā;
 3. nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
 4. veidot nacionālo klimata pārmaiņu samazināšanas politiku un pārraudzīt tās īstenošanu;
 5. nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 6. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 7. nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 8. nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību;
 9. organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu.

 

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
 2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;
 3. nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 559 102

7 689 859

7842308

7 675 089

7 574 376

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

130 757

152 449

- 167 219

-100 713

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

2,0

-2,1

-1,3

Atlīdzība, euro

5 691 251

6 123 780

6 177 199

6 116 147

6 031 585

Vidējais amata vietu skaits gadā

252

260

261

259

259

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 882

1 958

1 968

1 963

1 936

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

14 125

14 125

14 125

14 125

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

149 392

301 841

152 449

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

67 992

67 992

Ģimenei draudzīga pašvaldība (priekšlikums Nr.70 2.lasījumam) (divas amata vietas)

-

67 992

67 992

Citas izmaiņas

149 392

233 849

84 457

Finansējuma samazinājums Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktās funkcijas veikšanai līdz 01.10.2018. (MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 6.punkts)

75 280

-

-75 280

Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Ģimenei draudzīga pašvaldība" (MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punkts) (tajā skaitā divu amata vietu finansējums)

70 996

-

-70 996

Finansējuma palielinājums ņemot vērā vidējās mēneša darba samaksas pieaugumu (MK 10.04.2018. sēdes prot. Nr.19 36.§ 27.punkts)

-

3 622

3 622

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)

1 985

-

-1 985

Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

1 131

-

-1 131

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)

-

100 713

100 713

Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)

-

74 040

74 040

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 24.08.00 “Nacionālo parku darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu grāmatvedības centralizāciju (viena amata vieta, 09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)

-

30 391

30 391

Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Latvijai sagatavošanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)

-

25 083

25 083