Programmas mērķis:

plānot un īstenot Latvijas ārpolitiku, kā arī ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, veicināt izaugsmi, nodrošināt Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, aktīvi iesaistoties aktuālo globālo izaicinājumu risinājumu meklēšanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. darbs pie NATO Madrides līderu sanāksmes un iepriekšējo samitu lēmumu īstenošanas, stiprinot NATO kolektīvo aizsardzību un atturēšanu. NATO sabiedroto militārās klātbūtnes nostiprināšana Latvijā ilgtermiņā. Starptautiskā pārstāvība un informācijas apmaiņas koordinācija hibrīdā apdraudējuma jomā. NATO atvērto durvju politikas atbalstīšana. Dalība starptautiskajās operācijās un misijās. Interešu pārstāvēšana starptautiskajos forumos terorisma apkarošanas jautājumos. Aktīva dalība starptautiskajos bruņojuma kontroles forumos un konvenciju saistību izpilde;
 2. visaptveroša atbalsta sniegšana Ukrainai cīņa pret Krievijas agresiju, iesaistīšanās Ukrainas atjaunošanā, atbalsta sniegšana Ukrainas eirointegrācijas un eiroatlantiskās integrācijas centieniem. Sankciju tvēruma padziļināšana un paplašināšana pret Krieviju, Krievijas starptautiskās izolācijas tālāka veicināšana, Krievijas saukšana pie atbildības par tās iebrukumu Ukrainā un pastrādātajiem noziegumiem;
 3. stratēģiskās partnerības ar ASV stiprināšana drošības politikas, brīvās tirdzniecības, ekonomiskās, finanšu sadarbības, Eiropas enerģētiskās drošības, kiberdrošības, stratēģiskās komunikācijas, izglītības, mediju un vārda brīvības jomā, kā arī sadarbības stiprināšana ar Kanādu, īpaši drošības jomā;
 4. aktīva dalība ES darba grupās un diskusijās, kā arī regulārās divpusējās un daudzpusējas konsultācijas ar ES dalībvalstīm un institūcijām, lai nodrošinātu Latvijas interešu aizstāvēšanu ES aktuālajos jautājumos. Latvijai prioritārie ES jautājumi būs ES enerģētikas politika, zaļā un digitālā transformācija, ES daudzgadu budžeta pārskats, tiesiskuma jautājumi un diskusijas par Eiropas nākotni, kā arī ES noturība. Iedzīvotāju informēšana par ES, ES komunikācijas funkcijas īstenošana, rosinot diskusiju par ES un Latvijai nozīmīgiem jautājumiem, kā arī iesaistot citus informācijas sniedzējus sabiedrības informēšanā par ES un Latvijas dalību tajā;
 5. darba turpināšana pie Latvijai prioritārajiem ES ārlietu un drošības politikas jautājumiem – transatlantiskās attiecības, Austrumu partnerība, Centrālāzija, ES militāro un civilo spēju stiprināšana, vienlaikus sekojot citiem aktuālajiem starptautiskās darba kārtības jautājumiem un situācijai Āzijā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā un Latīņamerikā atbilstoši Latvijas interesēm;
 6. aktīva un pieaugoša Latvijas pārstāvība starptautiskajās organizācijās, lai stiprinātu Latvijas ekspertīzi, redzamību un gatavotu lobija kampaņu ar mērķi izpildīt 2011. gada MK lēmumu par Latvijas kandidēšanu ievēlēšanai ANO Drošības padomē uz 2026.2027. g. termiņu, stiprinot attiecības ar valstīm Āfrikā, Latīņamerikā, Karību reģionā, Tuvajos Austrumos un Āzijā, kuru atbalsts ir būtisks izvirzītā uzdevuma izpildei. Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē novadīšana 2023. gadā;
 7. divpusēju kaimiņattiecību ar Krievijas Federāciju un Baltkrieviju uzturēšana minimāli nepieciešamajā līmenī, ņemot vērā starptautisko tiesību principus, ES kopīgās ārpolitikas nostādņu veicināšana attiecībā uz šīm valstīm un ņemot vērā Latvijas nacionālās intereses;
 8. Latvijas pārstāvības OECD koordinēšana un interešu nodrošināšana;
 9. valsts konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības sekmēšana, īstenojot efektīvu un vienotu ārējo ekonomisko politiku, citu starpā iesaistoties reģionālos formātos, kas veicina stabilitāti, sadarbību un attīstību. Atbalsta sniegšana Latvijas uzņēmumiem ārvalstu tirgu apgūšanā, kā arī investīciju piesaistes veicināšana Latvijā. Latvijas interešu pārstāvības nodrošināšana ES kopējās tirdzniecības politikas veidošanā un realizēšanā, jo īpaši ES tirdzniecības nolīgumu un ieguldījumu aizsardzības nolīgumu sarunās, kā arī citos starptautiskās tirdzniecības nosacījumu uzlabošanas jautājumos. Latvijas interešu pārstāvēšana Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) ES kopējās tirdzniecības politikas ietvaros, kā arī jaunu dalībvalstu pievienošanās PTO sarunās;
 10.  ekspertīzes veikšana par preču atbilstību stratēģiskas preces raksturam. Licenču, sertifikātu un izziņu izsniegšana. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas darbības koordinācija. Stratēģiskas nozīmes preču aprites jomas likumdošanas izstrādāšana. Starptautiskās sadarbības un Latvijas pozīcijas pārstāvēšanas starptautiskajos formātos nodrošināšana stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles jomā;
 11.  atbalsts vienam no vadošajiem ārpolitikas un drošības politikas ikgadējiem forumiem Ziemeļeiropā – “Rīgas konferencei”;
 12. konsulārās palīdzības nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem un citu ES valstu pilsoņiem ārkārtas situācijās un konsulāro pakalpojumu sniegšana. Tiesiskā ietvara tālāka aktualizēšana un dialogs ar iesaistītajām Latvijas iestādēm, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošas iespējas konsulāro funkciju veikšanai ārvalstīs;
 13. ārvalstīs dzīvojošo tautiešu piederības sajūtas Latvijai veicināšana un kontaktu ar Latviju stiprināšana, sadarbība ar latviešu organizācijām pasaulē. Atbalsts organizāciju darbībai un to izstrādātajiem projektiem. Latviešu valodas un kultūras izpētes, saglabāšanas un attīstības ārpus Latvijas veicināšana. Latvijas diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana, iesaistot diasporu Latvijā notiekošajos sabiedriskajos procesos, kā arī iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā, kultūras dzīvē un izglītībā. Diasporas konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana un diasporas iesaistes atbalsts politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē Diasporas konsultatīvās padomes darbā. Saskaņotas diasporas politikas izstrāde un prioritāšu noteikšana. Atbalsts LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra darbībai, zinātniskajiem pētījumiem, kas vērsti uz rīcībpolitikas veidošanu diasporas politikas jomā. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma norises pēctecības nodrošināšana;
 14. publiskās diplomātijas pasākumu kompleksa īstenošana plašai sabiedrības iesaistei ārpolitikas un ar to saistīto jautājumu skaidrošanā, diskutēšanā un atspoguļošanā. Dialogs ar dažādiem sabiedrības segmentiem – nevalstiskajām organizācijām, ārpolitikas un drošības politikas pētniecības centriem, akadēmisko vidi un plašu ekspertu loku.

Programmas izpildītāji: Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nozaru vadība un politikas plānošana

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda un alumīnija importam no trešajām valstīm, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

927

550

800

800

800

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību iesaiste eksporta veicināšanas pasākumos, tai skaitā dalība semināros, atbalsts nacionāliem stendiem starptautiskajās izstādēs (skaits)

42

45

40

40

40

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 779 158

17 554 907

19 808 334

19 447 706

19 227 274

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-224 251

2 253 427

-360 628

-220 432

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,3

12,8

-1,8

-1,1

Atlīdzība, euro

9 357 925

10 586 553

12 752 619

13 104 669

13 019 278

Vidējais amata vietu skaits gadā

338

342

3531

353

353

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 253

2 512

2 940

3 023

3 003

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

219 002

279 073

299 150

299 150

299 150

Piezīmes:
1 9 amata vietas pārdalītas no budžeta apakšprogrammas 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs”, kā arī palielināts amata vietu skaits 2022.gada prioritārā pasākuma “Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025.g. lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026-2028.g.” ietvaros.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3 394 205

5 647 632

2 253 427

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 414 654

1 414 654

Latvijas prezidentūra NB8 un citi pasākumi Baltijas jūras un Ziemeļeiropas reģiona sadarbības stiprināšanai

-

97 135

97 135

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

1 082 532

1 082 532

Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana

-

188 687

188 687

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā

-

46 300

46 300

Vienreizēji pasākumi

-

440 617

440 617

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 6. punkts)

-

440 617

440 617

Ilgtermiņa saistības

2 322 135

2 322 135

-

Ārlietu ministrijas telpu īre Rīgā, K.Valdemāra ielā 3

2 322 135

2 322 135

-

Citas izmaiņas

1 072 070

1 470 226

398 156

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025.g. lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026-2028.g.” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam (tajā skaitā 3 amata vietas)

-

243 837

243 837

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

-

40 477

40 477

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.pantā noteiktajam

-

35 817

35 817

Palielināti izdevumi ministrijas materiāltehniskajam nodrošinājumam

-

64 000

64 000

Palielināti ieņēmumi par nekustamā īpašuma nomu un atbilstoši izdevumi

-

20 195

20 195

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

677 253

-

-677 253

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita organizēšana 2022. gadā” (tajā skaitā 1 amata vieta)

394 817

-

-394 817

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 065 900

1 065 900

Palielināti izdevumi ministrijas darbinieku atlīdzības palielināšanai un nodrošināšanai, kā arī ministrijas īpašumā esošo telpu uzturēšanai, veicot finansējuma pārdali no apakšprogrammas 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” (MK 11.10.2022 prot. Nr.52 5.§ 11. punkts)

-

1 065 900

1 065 900