Programmas mērķis:

veicināt līdzsvarotas un konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku, organizējot un koordinējot tās īstenošanu, nodrošinot Latvijas valsts interešu pārstāvību, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējiem un sabiedrību kopumā pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt un nodrošināt politikas īstenošanu šādās kompetences jomās:
  • produktivitātes paaugstināšana;
  • eksporta veicināšana;
  • investīciju veicināšana un piesaiste;
  • cilvēkkapitāla attīstība, tai skaitā iedzīvotāju izpratnes veicināšana par mūžizglītības lomu;
  • inovācijas veicināšana;
  • uzņēmējdarbības veicināšana, tai skaitā uzņēmējdarbības vides uzlabošana;

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 552 131

9 349 521

10 156 952

6 942 018

6 852 119

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 797 390

807 431

-3 214 934

-89 899

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

42,7

8,6

-31,7

-1,3

Atlīdzība, euro

4 814 708

5 265 793

6 403 157

4 993 443

5 077 954

Vidējais amata vietu skaits gadā

173

176

1641

164

164

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 319

2 493

3 254

2 537

2 580

Piezīmes.
1 22 amata vietas pārdalītas Klimata un enerģētikas ministrijai, 8 amata vietas pārceltas no budžeta programmas 24.00.00 “Statistikas informācijas nodrošināšana” un 2 amata vietas pārceltas no budžeta apakšprogrammas 29.06.00 “Enerģētikas jautājumu administrēšana”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 366 689

6 174 120

807 431

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 164 680

1 031 110

Uzlabota cilvēkkapitāla un nodarbinātības pārvaldība Latvijā

-

447 298

447 298

Vienreizēji izdevumi nekustamā īpašuma Brīvības ielā 55, Rīgā stāvokļa uzlabošanai

-

448 704

448 704

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

-

193 932

193 932

Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana

-

16 251

16 251

Papildu finansējums Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

58 495

58 495

Vienreizēji pasākumi

-

245 827

245 827

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)

-

245 827

245 827

Strukturālas izmaiņas

5 146 837

-

-5 146 837

Finansējuma pārdale uz Klimata un enerģētikas ministriju (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968 un MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 27.punkts)

5 146 837

-

-5 146 837

 

Citas izmaiņas

219 852

4 763 613

4 543 761

Palielināti izdevumi klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas aktivitātēm, pētniecības ietvara u.c. pasākumu īstenošanai enerģētikas jomā, tai skaitā ne-emisiju tehnoloģiju attīstībai un administrēšanas vajadzībām, Latvijas dalībai Starptautiskajā Enerģētikas aģentūrā (MK 06.09.2022. rīk. Nr. 584)

-

3 611 918

3 611 918

Palielināti izdevumi jaunās paaudzes Wi-Fi bezvadu tīkla pārklājumam stabilai videokonferenču norisei un EM kapacitātes stiprināšanai un daļējai mēnešalgas līmeņa izlīdzināšanai (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52 5.§, 16.2.punkts)

-

1 093 996

1 093 996

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu

-

35 817

35 817

Palielināti izdevumi, ievērojot VSAOI samazināmo finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punkts) 

-

368

368

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

219 852

21 514

-198 338

Palielināti izdevumi apsardzes pakalpojumu maksas pieauguma un centralizētai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu segšanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52 5.§, 18. un 20.punkts)

-

21 514

21 514

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta apakšprogrammu 29.08.00 “Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND” (MK 17.01.2023. prot. Nr.3 54. §, 2.1.apakšpunkts)

219 852

-

-219 852