Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 744 131

4 977 954

5 033 012

5 033 012

5 033 012

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

233 823

55 058

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,9

1,1

-

-

Atlīdzība, euro

4 656 180

4 873 710

4 898 268

4 898 268

4 898 268

Vidējais amata vietu skaits gadā

154

179

1801

180

180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 486

2 203

2 256

2 256

2 256

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

62 639

142 000

-

-

-

Piezīmes.
1 Izmaiņas amatu vietu skaitā – 1 amata vietas pārdale bez finansējuma no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, tiek veikta cilvēkresursu optimizācija, pārstrukturējot amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

   Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

55 058

55 058

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

55 058

55 058

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts ) t.sk.:

-

55 058

55 058

profesionālā dienesta karavīriem kompensāciju izmaksai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai (MK 2022. gada 7. jūnija sēdes protokola Nr.30 8. §)

-

24 558

24 558

funkciju nodrošināšanai un stratēģiskai attīstībai

-

30 500

30 500