Programmas mērķis:

 • nodrošināt efektīvu, atklātu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģiju sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. kultūras, t.sk. radošo industriju, sabiedrības integrācijas, mediju politikas un audiovizuālās politikas plānošana un izstrāde;
 2. politiku veidošanai un analīzei nepieciešamās informācijas sistēmas veidošana, datu uzkrāšana un aktualizācija;
 3. politiku ieviešanas organizēšana un koordinēšana;
 4. nozares budžeta plānošana un vadība;
 5. Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu plānošana un ieviešana kultūras un sabiedrības integrācijas jomās;
 6. starptautiskās sadarbības plānošana, koordinācija un īstenošanas organizēšana kultūras jomā;
 7. sadarbības īstenošana ar kultūras, mazākumtautību un pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām;
 8. mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzīšana;
 9. Eiropas Savienības politikas plānošana kultūras, autortiesību un audiovizuālo pakalpojumu un sabiedrības integrācijas jomās;
 10. bibliotēku un muzeju reģistrēšana un akreditācija;
 11. Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Savlaicīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša politikas un rīcībpolitikas plānošana un īstenošana

Sagatavoti normatīvie aktu atzinumi (skaits)

97

150

100

100

100

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

82

70

70

70

70

Nacionālās pozīcijas (skaits)

55

-

-

-

-

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā

NVO līdzdalība politikas veidošanā ( līdzdalības % no ministrijas organizēto konsultatīvo sanāksmju un darba grupu skaita)

69

69

69

69

69

Noslēgti sadarbības un līdzdalības līgumi (skaits)

43

40

40

40

40

 Nodrošināta kultūras mantojuma institūciju sniegto pakalpojumu kvalitāte

Akreditēti muzeji (skaits)

19

25

19

23

15

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

86

123

136

145

145

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 012 936

3 073 454

3 052 898

3 048 998

3 048 998

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

60 518

-20 556

-3 900

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,0

-0,7

-0,1

-

Atlīdzība, euro

2 464 834

2 564 963

2 547 458

2 543 956

2 543 956

Vidējais amata vietu skaits gadā

114

120

109

109

109

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 757

1 742

1 899

1 879

1 879

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

61 773

55 840

63 931

63 931

63 931

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

20 556

-

-20 556

t. sk.:

Citas izmaiņas

20 556

-

-20 556

Finansējuma samazinājums par elektroniskā paraksta un autentifikācijas sertifikātiem, atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

3 051

-

-3 051

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

17 505

-

-17 505

Finansējuma atjaunošana programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums” par veiktajiem izdevumiem Latvijas valsts simtgades svinību mārketinga stratēģijas izstrādei un īstenošanai

17 505

-

-17 505