Programmas mērķis:

  • nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju, uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, kā arī sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

  • programmas ietvaros tiek izstrādāta veselības politika sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, iesaistot politikas izstrādē nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv gan ārstniecības personu, gan pacientu intereses, tiek organizēta un koordinēta veselības politikas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 837 970

2 935 501

3 299 720

3 299 578

3 299 578

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

97 531

364 219

-142

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

12,4

-

-

Atlīdzība, euro

2 218 392

2 306 287

2 670 712

2 670 712

2 670 712

Vidējais amata vietu skaits gadā50

113

117

122

122

122

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 635,6

1 635,6

1 810,8

1 810,8

1 810,8

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

461

9 927

19 681

19 681

19 861

50 2019.-2021.gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 2 amata vietām atbilstoši Veselības ministrijas 2017.gada 5.decembra rīkojumam Nr.13-04/408, pārdalot vienu amata vietu  no Valsts asinsdonora centra un  vienu amata vietu  no Valsts sporta medicīnas centra, kā arī  palielināts amata vietu skaits par 3 amata vietām, lai stiprinātu Veselības ministrijas administratīvo kapacitāti un veicinātu labas pārvaldības principus, pārdalot amata vietas no Valsts sporta medicīnas centra bez finansējuma pārdales, atbilstoši Veselības ministrijas 2018.gada 19.jūnija rīkojumam Nr.122

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 204

365 423

364 219

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 204

294 454

293 250

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.6.apakšpunktam

-

290 836

290 836

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu atalgojuma paaugstināšanu Veselības ministrijas parlamentrārajam sekretāram atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 27.punktam

-

3 618

3 618

Samazināti izdevumi,  ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā atbilstoši  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

1 204

 

-

-1 204

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Strukturālas izmaiņas

-

70 969

70 969

Palielināti izdevumi, lai Veselības ministrijā nodrošinātu perosnālvadības procesu centralizāciju, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana” 20 687  euro apmērā un pārceļot 1 personāla speciālista amata vietu, no 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” 14 355 euro apmērā, pārceļot 1 personāla speciālista amata vietu, no 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” 2 607 euro apmērā, no 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze” 2 727 euro apmērā

-

 

40 376

40 376

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija  rīkojumam Nr.227

 

23 561

23 561

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00. “Sporta medicīnas nodrošināšana”, lai nodrošinātu Antidopinga biroja administratīvās atbalsta funkcijas (personālvadība, grāmatvedība, jurisprudence), izmaksājot piemaksas Veselības ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) 

-

7 032

7 032