Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 447 618

5 359 542

4 952 250

4 952 250

4 952 250

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-88 076

 

-407 292

 

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,6

 

-7,6

 

-

-

Atlīdzība, euro

4 972 749

4 843 246

4 842 775

4 842 775

4 842 775

Vidējais amata vietu skaits gadā

205

229

218

218

218

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2007

1 741

1 830

1 830

1 830

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

36 305

58 977

27 503

27 503

27503

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

430 022

22 730

-407 292

t. sk.:

Citas izmaiņas

430 022

22 730

-407 292

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. 1. un 2.d. noteikto (Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot.Nr.15 2.§ 30.punkts)

-

2 210

2 210

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

20 520

20 520

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

430 022

-

-430 022

Izdevumu pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nodrošinātu kārtējo uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar apsaimniekošanas un izdevumu uzskaites centralizāciju

406 821

-

-406 821

Izdevumu pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" sakarā ar funkciju nodošanu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram

23 201

-

-23 201