Programmas mērķis:

 • veicināt līdzsvarotu un konkurētspējīgu tautsaimniecības attīstību, vidējā termiņā panākt sabalansētu 5% IKP pieaugumu ik gadu.

Galvenās aktivitātes:

 • izstrādāt un nodrošināt politikas īstenošanu šādās kompetences jomās:
  1. produktivitātes paaugstināšana;
  2. eksporta veicināšana, t.sk sekmējot ciešāku reģionālo sadarbību Baltijas un Ziemeļvalstu starpā;
  3. investīciju veicināšana un piesaiste;
  4. cilvēkkapitāla attīstība;
  5. inovācijas veicināšana;
  6. uzņēmējdarbības veicināšana (t.sk. uzņēmējdarbības vides uzlabošana) un infrastruktūras attīstība.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 063 434

5 628 800

5 900 812

5 900 473

5 802 473

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

565 366

272 012

-339

-98 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

11,2

4,8

-0.01

-1,7

Atlīdzība, euro

3 966 755

4 166 168

4 295 042

4 294 703

4 294 703

Vidējais amata vietu skaits gadā

188

187

1751

175

175

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 756

1 857

2 045

2 045

2 045

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 444

-

-

-

-

10 amata vietas pārceltas uz programmu 20.00.00 “Būvniecība”, viena amata vieta  uz apakšprogrammu 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” un viena amata vieta  uz apakšprogrammu 29.05.00 “Valsts pētījumu programma”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

213 252

485 264

272 012

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

364 230

364 230

EM analītiskās kapacitātes stiprināšana

-

121 901

121 901

Nacionālā drošības likumā paredzētās funkcijas izpilde

-

57 489

57 489

EM ēkas iekštelpu tehniskā stāvokļa apsekojuma rezultātā konstatēto bojājumu novēršana un EM maksas pakalpojumu kompensācija

-

184 840

184 840

Citas izmaiņas

213 252

121 034

-92 218

Palielināti izdevumi atlīdzības palielināšanai parlamentārajam sekretāram (MK 23.03.2017 prot.Nr.15 2.§ 30.punkts)

-

2 210

2210

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri Microsoft licenču nomai, steidzamo remontdarbu veikšanai, kā arī  kapitālajiem izdevumiem, lai turpinātu uzlabot un atjaunināt informācijas tehnoloģiju sistēmu

-

98 000

98 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

20 824

20 824

Samazināti izdevumi mazcenas dzīvesvietu pieejamības datu bāzes uzturēšanai

5 000

-

-5 000

Samazināti izdevumi 2017.gadā īstenotajam pasākumam, lai nodrošinātu MK 25.10.2016. sēdes prot.Nr.57 40.§ “Informatīvais ziņojums “Par slēgtā konkursa gaitu konsultanta atlasei izpētes veikšanai par turpmāko rīcību ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” kapitāla daļām”” paredzēto

195 366

-

-195 366

Samazināti izdevumi JPI “Atašeju darbības nodrošināšanai OECD”

12 886

-

-12 886