Programmas mērķis:

 • izstrādāt iekšlietu politiku, organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu, kā arī veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

 1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
 2. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;
 4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās iestādēs un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
 5. sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;
 6. savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
 7. valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
 8. veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
 9. nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
 10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
 11. informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
 12. administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra – kancelejas preču iegādes nodrošināšana.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 436 284

3 716 071

3 774 617

3 674 608

3 674 608

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

279 787

58 546

-100 009

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

1,6

-2,6

0

Atlīdzība, euro

3 062 507

3 226 715

3 290 601

3 290 592

3 290 592

Vidējais amata vietu skaits gadā

129,5

129,5

129,5

129,5

129,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1970

2075

2116

2116

2116

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1900

1759

1766

1766

1766

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

 

 

 

Izdevumi - kopā

66 305

124 851

58 546

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

10 965

10 965

0

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

10 965

10 965

0

Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā

10 965

10 965

0

Citas izmaiņas

55 340

113 886

58 546

Palielināti izdevumi transferta saņemšanai no Kultūras ministrijas un transferta pārskaitījuma veikšanai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

-

11 676

11 676

Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas aktualizēšanai (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.p)

-

2210

2210

Samazināti izdevumi apbalvojuma – Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai-  izveidošanai

55 340

-

-55 340