Programmas mērķis:

  • nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
  2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

 

Programmas izpildītājs: ZM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Resoru kompetences politikas izstrāde

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

-

400

350

360

360

Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās

-

600

650

650

650

Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu

Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

-

3

3

3

3

Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu

-

80

80

80

80

Tiesu procesu skaits

-

6

10

10

10

Pozitīvs tiesu procesu skaits

-

4

7

7

7

ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1%

-

1

1

1

1

Personāla attīstība

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

-

8

7

7

7

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 676 594

6 654 596

7 231 945

6 873 228

6 880 004

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21 998

577 349

-358 717

6 776

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,3

8,7

-5,0

0,1

Atlīdzība, euro

4 836 522

4 748 027

5 113 907

5 089 318

5 089 318

Vidējais amata vietu skaits gadā

201

201

200

201

201

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 992

1 941

2 131

2 110

2 110

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

32 961

66 541

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

535 833

1 113 182

577 349

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

348 830

348 830

ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā

-

148 830

148 830

Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai.

-

200 000

200 000

Vienreizēji pasākumi

-

300 000

300 000

Latvijas simtgades pasākuma nodrošināšanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transferts no Kultūras ministrijas)

-

300 000

300 000

Ilgtermiņa saistības

445 460

397 472

-47 988

Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)

2 950

2 950

-

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

6 174

-

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

27 000

-

Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)

31 425

31 425

-

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

262 835

211 622

-51 213

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

56 028

56 028

-

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

2 985

2 985

-

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

33 675

36 900

3 225

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

3 660

-

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)

3 500

3 500

-

Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

10 288

-

Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)

640

640

-

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

3 500

-

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800

800

-

Citas izmaiņas

90 373

66 880

 -23 493

Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana, pamatojoties uz MK 23.03.2017. protokola Nr.15 2.§ 30.p.

-

2 207

2 207

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

64 673

64 673

Izdevumu samazinājums 2014. gada valsts budžeta likumā apstiprinātajai JPI un atbilstoši MK 03.07.14. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”.

90 373

-

-90 373

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

 

 

Samazinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem, t.sk. ārvalstu komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, administratīvajiem izdevumiem u.c., palielinājums izdevumiem atlīdzībai, ZM ierēdņu un darbinieku darba algas pieauguma nodrošināšana saskaņā ar 2016. gada 20. decembra grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību", pārskatot darbiniekiem noteiktās mēnešalgas, lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu un motivētu darbiniekus.

299 000

299 000

-

Uzturēšanas izdevumu transferta samazinājums ( iemaksas speciālajā budžetā par pensiju un bezdarba apdrošināšanu personām, kuras ārvalstī uzturas kā tādas personas laulātais, kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu), palielinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem

5

5

-