Programmas mērķis:

  • nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
  3. organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
  4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 734 048

4 718 577

5 277 123

5 145 813

4 921 060

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

984 529

558 546

-131 310

-224 753

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,4

11,8

-2,5

-4,4

Atlīdzība, euro

2 677 679

3 339 796

3 768 344

3 767 034

3 767 034

Vidējais amata vietu skaits gadā

140

140

137

137

137

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 594

1 973

2 283

2 282

2 282

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

266

24 718

14 832

14 832

14 832

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

558 546

558 546

t. sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

136 371

136 371

Nozares padomnieka diplomātiskā ranga piešķiršana nozares atašejam Latvijas Republikas vēstniecībā Ķīnas Tautas Republikā

-

6 371

6 371

Latvijas Prezidentūra 2018.gada Starptautiskā Transporta foruma (International Transort Forum (ITF) Samitā

 

-

130 000

130 000

Citas izmaiņas

-

422 175

422 175

Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas nodrošināšanai (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§  30.punkts)

 -

2 198

2 198

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

 -

11 582

11 582

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Palielināti izdevumi atalgojuma politikas realizācijai, pārdalot līdzekļus no 23.06.00 apakšprogrammas “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (MK 28.08.2017.prot.Nr.41,1.§ 5.punkts)

-

408 395

408 395