Programmas mērķis:

  • nodrošināt tiesību, tiesu sistēmas un sodu politikas efektīvu izstrādi un uzraudzību

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde tiesību (valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību, procesuālo tiesību) sistēmas un tiesu sistēmas jomās;
  2. atzinumu sniegšana par visiem citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
  3. sadarbība un LV pārstāvības nodrošināšana ES organizācijās un Eiropas Savienības Tiesā (EST);
  4. ES tiesību pārņemšanas koordinēšana un kontrole;
  5. ES un starptautiskā finansējuma atbalsta uzraudzība un administrēšana;
  6. izglītojošu un informatīvu pasākumu rīkošana par tieslietu jomas aktuālajiem jautājumiem u.c. pasākumi.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 092 179

6 483 717

6 966 109

6 950 260

6 950 260

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

391 538

482 392

-15 849

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,4

7,4

-0,2

-

Atlīdzība, euro

4 391 424

4 559 279

5 107 601

5 106 752

5 106 752

Vidējais amata vietu skaits gadā

242

239

233*

233

233

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 508

1 587

1 823

1 823

1 823

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 773

8 658

10 744

10 744

10 744

* Uz apakšprogrammu 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" ir pārdalītas 6 amata vietas, lai nodrošinātu Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikto jauno normu īstenošanu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

127 573

609 965

482 392

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

15 000

15 000

Tieslietu ministrijas datu centra elektrosadales tīkla remonts

-

15 000

15 000

Ilgtermiņa saistības

119 573

120 643

1 070

Izdevumu izmaiņas iemaksu veikšanai Starptautiskajā krimināltiesā (International Criminal Court)

119 573

120 643

1 070

Citas izmaiņas

8 000

474 322

466 322

1. Samazināti izdevumi 2017.gada prioritārajam pasākumam "Ģimeņu stabilitātes stiprināšana un laulību šķiršanās skaita mazināšana, lai jaunajām ģimenēm piedāvātu iespēju bez maksas apmeklēt mācības, tādējādi gūstot ieskatu laulības institūcijas civiltiesiskajos, psiholoģiskajos, sadzīves u.c. aspektos"

8 000

-

-8 000

2. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra algas pieaugumu

-

2 210

2 210

3. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu piemaksas par patentu politikas plānošanu, tās uzraudzību, atbalstu un centralizētās infrastruktūras daļēju uzturēšanu (transferts no Patentu valdes kā budžeta nefinansētas iestādes)

-

132 000

132 000

4. Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

190 112

190 112

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

150 000

150 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" administratīvās kapacitātes stiprināšanai, atbilstoši 2017.gada 18.jūlija Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.36 31.§) noteiktajam

-

150 000

150 000