Programmas mērķis:

  • veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. vadīt valsts budžeta politiku;
  2. uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;
  3. vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;
  4. vadīt valsts fiskālo politiku;
  5. vadīt finanšu tirgus politiku;
  6. vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;
  7. veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;
  8. vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie resursi, euro

69743 051

13303 013

12738 601

12689 455

12518 687

Kopējie izdevumi,euro

12 348 669

13 303 013

12 738 601

12 689 455

12 518 687

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

954 344

-564 412

-49 146

-170 768

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,7

-4,2

-0,4

-1,3

Atlīdzība, euro

9 670 895

10 376 885

10 145 263

10 144 213

10 143 486

Finansiālā bilance, euro

57 394 382

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-57 394 382

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

305

312

312

312

312

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 641

2 768

2 706

2 706

2 706

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 518

12 409

12 409

12 409

12 409

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

748 294

183 882

-564 412

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

110 768

110 768

Nozaru valsts pētījumu programmas

-

110 768

110 768

Citas izmaiņas

748 294

73 114

-675 180

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

2 735

2 735

Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu projekta ietvaros izveidotās revidentu uzraudzības informācijas sistēmas (SIRUS) uzturēšanai

-

4 507

4 507

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros izveidotās valsts informācijas sistēmas “De minimis atbalsta uzskaites sistēma” uzturēšanai

-

8 632

8 632

Samazināti izdevumi, ievērojot 2019.gadā uzsāktā PP “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana” īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam

239 792

-

-239 792

Samazināti izdevumi atlīdzības politikas pilnveidošanai un nacionālo ekspertu norīkošanai mācībām ES institūcijās atbilstoši 2020.gadam piešķirtajam finansējumam

272 860

-

-272 860

Samazināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, IT sistēmas izveidei, ņemot vērā, ka finansējums paredzēts 2019.gadam

229 000

-

-229 000

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

142

-

-142

Samazināti izdevumi stipendiju izmaksai Latvijas vidējās izglītības iestāžu absolventiem

6 500

-

-6 500

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

57 240

57 240

Palielināti izdevumi, lai veiktu nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu fiskālās ietekmes novērtējumu pie dažādiem nekustamā īpašuma nodokļa scenārijiem, kā arī detalizētas informācijas iegūšanai par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un to kadastrālajām vērtībām un atlaidēm, pārdalot līdzekļus no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”(MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)

-

20 000

20 000

Palielināti izdevumi, lai turpinātu 2019.gada PP "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanu, pārdalot līdzekļus no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”(MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)

-

37 240

37 240