Programmas mērķis:

 1. nodrošināt efektīvu vides politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi,  vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;
 2. nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā;
 3. nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
 4. veidot nacionālo klimata pārmaiņu samazināšanas politiku un pārraudzīt tās īstenošanu;
 5. nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 6. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 7. nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 8. nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību;
 9. organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
 2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;
 3. nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, KPFI, EKII, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 337 529

7 666 627

7 689 859

7 541 598

7 541 598

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

     329 098

23 232

-148 261

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

             4,5

0,3

-1,9

-

Atlīdzība, euro

5 578 763

5 761 876

6 123 780

5 997 572

5 997 572

Vidējais amata vietu skaits gadā

215

260

260

258

258

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 146

1 842

1 958

1 933

1 933

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

41 564

14 068

14 125

14 125

14 125

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

328 847

352 079

23 232

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

70 996

70 996

Ģimenei draudzīga pašvaldība (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam) (tajā skaitā divu amata vietu finansējums)

-

70 996

70 996

Citas izmaiņas

328 847

281 083

-47 764

Finansējuma palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās "Virzība uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un pielāgošanās klimata pārmaiņām"

-

173 930

173 930

Finansējuma samazinājums pasākumam “Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšana”

150 000

-

-150 000

Finansējuma samazinājums pasākumam ,,Ģimenei draudzīga pašvaldība” saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītiem priekšlikumiem (tajā skaitā divu amata vietu finansējums)

99 353

-

-99 353

Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktās funkcijas veikšanu līdz 2018.gada 1.oktobrim atbilstoši MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 6.punktam

-

75 280

75 280

Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā”(Jūras telpiskās plānošanas dokumentu izstrāde un ieviešana)

48 504

-

-48 504

Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole”

30 990

-

-30 990

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

26 873

26 873

Finansējuma pārdale no Kultūras ministrijas pamatojoties uz panākto starpresoru vienošanos (MP15.02.2017. rīkojums Nr.37)

-

5 000

5 000