Programmas mērķis:

 • nodrošināt efektīvu, atklātu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģiju sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. kultūras, t.sk. radošo industriju, sabiedrības integrācijas, mediju politikas un audiovizuālās politikas plānošana un izstrāde;
 2. politiku veidošanai un analīzei nepieciešamās informācijas sistēmas veidošana, datu uzkrāšana un aktualizācija;
 3. politiku ieviešanas organizēšana un koordinēšana;
 4. nozares budžeta plānošana un vadība;
 5. Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu plānošana un ieviešana kultūras un sabiedrības integrācijas jomās;
 6. starptautiskās sadarbības plānošana, koordinācija un īstenošanas organizēšana kultūras jomā;
 7. sadarbības īstenošana ar kultūras, mazākumtautību un pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām;
 8. mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzīšana;
 9. Eiropas Savienības politikas plānošana kultūras, autortiesību un audiovizuālo pakalpojumu un sabiedrības integrācijas jomās;
 10. bibliotēku un muzeju reģistrēšana un akreditācija;
 11. Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Savlaicīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša politikas un rīcībpolitikas plānošana un īstenošana

Sagatavoti normatīvie aktu atzinumi (skaits)

94

160

150

150

150

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

79

70

70

70

70

Nacionālās pozīcijas (skaits)

55

-

-

-

-

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā

NVO līdzdalība politikas veidošanā ( līdzdalības % no ministrijas organizēto konsultatīvo sanāksmju un darba grupu skaita)

69

69

69

69

69

Noslēgti sadarbības un līdzdalības līgumi (skaits)

39

80

40

40

40

 Nodrošināta kultūras mantojuma institūciju sniegto pakalpojumu kvalitāte

Akreditēti muzeji (skaits)

17

21

25

19

23

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

208

112

123

133

120

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 047 241

3 026 127

3 073 454

3 073 454

3 073 454

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21 114

47 327

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,7

1,6

-

-

Atlīdzība, euro

2 470 989

2 451 345

2 564 963

2 564 963

2 564 963

Vidējais amata vietu skaits gadā

107

120

120

120

121

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 881

1 670

1 742

1 742

1 728

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

55 305

46 025

55 840

55 840

55 840

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 591

59 918

47 327

t. sk.:

Citas izmaiņas

12 591

59 918

47 327

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

9 918

9 918

Izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo tālākizglītības kursus muzeju darbiniekiem turpmāk organizēs Latvijas Kultūras akadēmija

7 591

-

-7 591

Atjaunots 2017.gadā veiktais finansējuma samazinājums, atbilstoši Ministru prezidenta 15.02.2017. rīk. Nr.37

5 000

-

-5 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

50 000

50 000

Veikta izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” darbinieku vidējās atlīdzības palielināšanai

-

50 000

50 000