Programmas mērķis:

  • nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju, uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, kā arī sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

  • programmas ietvaros tiek izstrādāta veselības politika sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, iesaistot politikas izstrādē nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv gan ārstniecības personu, gan pacientu intereses, tiek organizēta un koordinēta veselības politikas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 708 475

2 855 512

2 935 501

2 935 501

2 935 501

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

147 037

79 989

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5,4

2,8

-

-

Atlīdzība, euro

2 083 630

2 218 392

2 306 287

2 306 287

2 306 287

Vidējais amata vietu skaits gadā

111

113

117

117

117

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 564,2

1 628,7

1 635,6

1 635,6

1 635,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

49

9 887

9 927

9 927

9 927

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 906

87 895

79 989

t. sk.:

Citas izmaiņas

7 906

87 895

79 989

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 8.punktam

-

9 168

9 168

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

7 906

78 727

70 821

Palielināti izdevumi Veselības ministrijai, veselības aprūpes reformas un funkciju pārskatīšanas ietvaros pārceļot līdzekļus: 57 454 euro no Valsts asinsdonoru centra (apakš­programma 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana”), 15 456 euro no Veselības inspekcijas (apakšprogramma 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”) un 5 817 euro no Slimību profilakses un kontroles centra (apakšprogramma 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana”), lai Veselības ministrija nodrošinātu padotības iestāžu budžeta uzraudzību un veiktu padziļinātu finanšu kontroli un efektīvu budžeta izlietojuma pārraudzību, kā arī ārstniecības procesa kvalitātes kritēriju pārraudzību, pārdalot 4 amata vietas no NMPD ilgstošajām vakancēm (apakšprogramma 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”)

-

 

78 727

78 727

Samazināti izdevumi Veselības ministrijas darbinieku OECD komandējumu apmaksai, pārceļot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs” 5 859 euro apmērā, lai nodrošinātu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja telpu nomas maksas izdevumu segšanu, uz apakšprogrammu 37.04.00 “Maksājumi starptautiskajās organizācijās” 2 047 euro apmērā, lai nodrošinātu dalības maksu Nacionālo Antidopinga organizāciju institūtam (iNADO), (MK 28.08.17. prot.Nr.41. 1.§ 5.punkts)

7 906

-

-7 906