Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. nodrošina nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 859 468

5 520 065

5 359 542

5 359 542

5 359 542

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

660 597

-160 523

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,6

-2,9

-

-

Atlīdzība, euro

4 386 851

4 803 478

4 843 246

4 843 246

4 843 246

Vidējais amata vietu skaits gadā

203

229

229

229

229

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 778

1 721

1 741

1 741

1 741

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

56 049

64 198

58 977

58 977

58 977

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

471 850

311 327

-160 523

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

4 628

4 628

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.p.

-

4 628

4 628

Citas izmaiņas

471 850

306 699

165 151

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās JPI „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

221 559

256 699

35 140

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

250 291

50 000

-200 291

Līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu efektīvu funkciju realizāciju

145 218

-

-145 218

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalsta funkciju.

105 073

-

-105 073

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu izdevumu segšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4. apakšpunktu

-

50 000

50 000